منو اصلی
نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

قوانين و دستورالعملها

 

PHC

PHC : همكاراني كه به تازگي در واحد هاي تابعه مركز بهداشت شروع بكار مي نمايند، موظف به طي دوره  جهت آشنايي مختصر با شرع وظايف واحد هاي ستادي مي باشند .

  

 

 

 شروع بكار

تاريخ شروع بكار مستخدم براساس تاريخ ارائه معرفي نامه كتبي از شبكه و حضور تمام وقت در مركز بهداشت مي باشد. درخصوص همكاران قراردادي تاريخ صدور حكم مربوطه از طريق مديريت توسعه سازمان و منابع دانشگاه و حضور تمام وقت در مركز بهداشت ملاك خواهد بود. مستخدم دربدو مراجعه به امور اداري بايد مدارك ذيل را تحويل امور اداري نمايد.

-          تصوير شناسنامه از صفحات اول و دوم و صفحه توضيحات ( در صورت داشتن توضيح)

-          تصوير كارت ملي پشت و رو

-          تصوير مدرك تحصيلي يا پايان طرح

-          تكميل فرم آماري اداره كار در امور اداري

 

 

 

 سلسله مراتب اداري

پس از اخذ ابلاغ تعيين محل خدمتي و طي دوره  PHC ، مستخدم بايد خود را به مسئول واحد تعيين شده معرفي نموده و شروع بكار نمايد. مسئول هر واحد بعنوان مسئول مستقيم مستخدم محسوب شده و كليه اموراز قبيل اخذ مرخصي ، انجام ماموريت ، مكاتبات اداري ، درخواست اقلام مورد نياز و.... بايد ازطرق درخواست از مسئول مستقيم و موافقت و نظارت وي انجام شود. عدم رعايت چرخه اداري بمنزله دور زدن مسئول مستقيم و موجب اتلاف وقت بوده ونتيجه اي دربر نخواهد داشت به عبارت ديگر درخواست ها يا گزارشات رسيده كه به تاييد مسئول مستقيم مربوطه نرسيده باشند ، از طريق مركز جهت اطلاع ، تائيد يا اعلام نظر مسئول مربوطه عودت داده خواهند شد. رعايت سلسله مراتب اداري جهت كليه مشاغل و مراتب اداري الزامي مي باشد.

تبصره1: فقط در مواقع خاص از قبيل اختلاف يا شكايت از مسئول مستقيم ، مستخدم مجاز به مكاتبه با رياست مركز بهداشت خواهد بود.

تبصره2:پزشكاني كه بعنوان مسئول مركز بهداشتي درماني منصوب مي شوند بايد توجه داشته باشند كه كليه پرسنل شاغل در درمانگاه و خانه هاي بهداشت تحت پوشش ، بايدمرخصي خود را از طريق ايشان اخذ نموده و مشكلات خود را از طريق وي

منعكس و پيگيري نمايند. همچنين نظارت بر نحوه حضور و غياب پرسنل تابعه در حيطه وظايف انان مي باشد.

تبصره3 : در صورت عدم حضور و غيبت هركدام از پرسنل تحت پوشش  ( بدون اطلاع  دادن مستخدم) چنانچه غيبت تا روز دوم ادامه داشت ، مسئول مربوطه بايد كتبا و در صورت بعد مسافت بصورت تلفني مراتب را به امور اداري مركز بهداشت گزارش نمايد.

مستخدمي كه سه روز غيبت نمايد بدون اخذ مجوز  كتبي از مركز بهداشت مجاز به شروع بكار مجدد در محل كار نخواهد بود.

            در صورت تاخير در اعلام غيبت مسئوليت ناشي از آن بعهده متخلف خواهد بود.

 

 

 

 

 

 ساعت كار

ساعت كاري اداري 45/7  لغايت 15/14 دقيقه جهت كادر اداري و 30/8 لغايت 30/15 دقيقه جهت كاركنان                      

            شاغل در قالب برنامه بيمه روستايي ( پزشك خانواده ) مي باشد. درمركز بهداشت و مركز شهري شماره يك حضور وغياب

            پرسنل از طريق دستگاه تايمكس و در ساير مراكز از طريق ثبت روزانه ساعت ورود و خروج و امضاء دفتر حضور و غياب

           انجام مي شود.

            تبصره 1: رعايت ساعت كاري مقرروامضاؤ دفتر حضور و غياب جهت كليه كاركنان الزامي مي باشد. چنانچه مستخدم

           بيش از سه بار در ماه تاخير در ورود يا تعجيل در خروج داشته باشد؛ برابر مقررات  بايد پرونده وي به دادگاه رسيد گي به  

           تخلفات دانشگاه ارجاع شود

 

 

 

  پوشش بيمه اي

مستخدم از تاريخ شروع بكار تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد. بجز كاركنان رسمي كه داراي بيمه

           خدمات درمانی هستند ساير كاركنان ( پيماني ، قراردادي وطرحي) تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي مي باشند. بيمه كاركنان

           اجباري بوده و حق بيمه از حقوق مستخدم كسر و به حساب بيمه مربوطه واريز مي گردد. مستخدم يك هفته پس دريافت اولين

           حقوق مي تواند جهت دريافت دفترچه درماني به بيمه مربوطه مراجعه نمايد. 

        -  بيمه تكميلي : بجز كاركنان مشمول طرح ساير كاركنان مي توانند از پوشش بيمه مكمل استفاده نمايند. در حال حاضر بيمه

           آ تية سازان حافظ طرف قرارداد دانشگاه بوده وبرابر مفاد قراردا د منعقده كه بصورت ساليانه با دانشگاه منعقد مي شود نسبت

           به پرداخت هزينه هاي بستري و پاراكلينيكي مشخص شده در قرارداد اقدام مي نمايد. كاركنان حسب درخواست شخصي مي توانند    

           نسبت به عضويت اقدام نمايند.

 

 

 

 

 

 مرخصي

مرخصي استحقاقي متعلقه به مستخدم  5/2 روز در ماه مي باشد. مستخدم پس از شروع كار به نسبت كاركرد     

          ماهيانه مي تواند از مرخصي استفاده نمايد.

        - پرسنل رسمي: حداكثر 15 روز از مرخصي ساليانه  پرسنل رسمي در صورت عدم استفاده ، قابل ذخيره و انتقال به سال

           بعد مي باشد و مابقي  در صورت عدم استفاده از بين خواهد رفت. مدت قابل ذخيره به صورت خودكار به سال بعد منتقل مي

           شود.

      - پرسنل پيماني : حداكثر 15 روز از مرخصي ساليانه  پرسنل پيماني در صورت عدم استفاده  قابل  ذخيره و انتقال به سال

            بعد مي باشد و مابقي  در صورت عدم استفاده از بين خواهد رفت.

        -  پرسنل قرارداد خريد خدمت : مرخصي اين دسته از پرسنل نيز حداكثر تا 15 روز در سال  قابل انتقال به سال بعد بوده و مابقي در صورت عدم استفاده ذخيره نخواهد شد.      

  -  پرسنل قرارداد پزشك خانواده :مرخصي اين دسته از پرسنل قابل ذخيره شدن و انتقال به سال بعد نمي باشد اما تا سقف 15 روز در پايان سال قابل باز خريد شدن مي باشد. ضمنا باتوجه به وضعيت خاص كاركنان پزشك خانواده رعايت موارد ذيل در خصوص مرخصي آنان الزامي مي باشد.

-          مرخصي پرسنل شاغل در قالب پزشك خانواده شامل پزشك – ماما و كاركنان آزمايشگاه  5/2 روز در ماه مي باشد.

-          با توجه به اينكه بيمه خدمات درماني  ناظر اجرايي برنامه مي باشد لازمست مرخصي روزانه يا هرگونه عدم حضور اين دسته از كاركنان در روز قبل به بيمه گزارش شود و در جهت تحقق اين موضوع مستخدم يا مسئول مربوطه بايد مرخصي اين كاركنان را بصورت تلفني از روز قبل از استفاده به امور اداري مركز اعلام نمايد.

-          سقف مرخصي قابل استفاده جهت كاركنان پزشك خانواده در هر فصل حداكثر 6 روز تعيين گرديده است .

-          اعلام مرخصي به امور اداري صرفا جهت هماهنگي با بيمه بوده و به منزله اخذ مرخصي نمي باشد. جهت اخذ مرخصي روند مربوطه يعني درخواست مرخصي از مسئول مستقيم وجلب  موافقت وي لازم مي باشد.

     -  پرسنل قراردادي ماده 88 : اين دسته از پرسنل فاقد  هر گونه مرخصي بوده و موظف به انجام176 ساعت كار ماهيانه مي باشند.

        توضيح  كلي : در درخواست مرخصي ، مستخدم بايد برگه مربوط به درخواست مرخصي را تكميل نموده و حداقل يكروز قبل به  

           مسئول مربوطه ارائه نموده و  پس از موافقت مسئول و امضاء برگه اقدام به استفاده از مرخصي نمايد. بديهي است صرف

           نوشتن برگه بدون موافقت مسئول به منزله قبول مرخصي نخواهد بود.

      -  مرخصي ساعتي شخصي ( پاس) : مستخدم مجاز به استفاده از مرخصي ساعتي تا سقف 3 ساعت در روز مي باشد.

         بيش از سه ساعت در روزمعادل يكروز مرخصي محسوب مي شود .  مرخصي هاي ساعتي در طول سال جمع شده و هر زمان

         مدت آن به 7 ساعت رسيد يكروز مرخصي جهت مستخدم منظور و از مرخصي هاي استحقاقي فرد كسر مي گردد. سقف استفاده 

         مرخصي ساعتي7ساعت در ماه و معادل يكروز مرخصي  ودر سال معادل 12 روز مي باشد.

      -  مرخصي ساعتي اداري: در مواردي كه مستخدم جهت انجام كار اداري از محل كار خود خارج  مي شود ؛ بايد برگه اي با

         امضا  مسئول مربوطه جهت ترك محل كار اخذ نمايد. در مواردي كه محل ماموريت با محل كار اصلي كمتر از 30 كيلومتر فاصله

         داشته باشد ، بايد برگه ماموريت كمتر از 30 كيلومتر يا برگه مرخصي ساعتي اداري اخذ شود. 

 

 

 

مرخصي زايمان

مدت مرخصي معذوريت زايمان 6 ماه از تاريخ زايمان مي باشد. كاركناني كه تحت پوشش بيمه اي سازمان

        تامين اجتماعي مي باشند ، پرداخت حقوق آنان در ايام مرخصي  برابر توضيحات بند قبل توسط تامين اجتماعي خواهدبود. مداركي

        كه  لازمست همكاران جهت صدورحكم مرخصي زايمان به امور اداري مركز ارائه نمايند به قرار ذيل مي باشد.

        - تصوير شناسنامه نوزاد از تمامي صفحات

        - تصوير شناسنامه مادر از صفحات اول و دوم

        - اصل گواهي زايمان از مركز زايماني

        - تصويرگواهي ولا د ت

      - پاس شير دهي : مادر مي تواند پس از پايان مرخصي زايمان وتا 24 ماهگي نوزاد از پاس شير دهي روزانه استفاده نمايد.

        مدت پاس شير دهي يك ساعت در روز و قابل تقسيم به زمانهاي كوتاه تر ( مثل سه نوبت بيست دقيقه اي ) مي باشد. حسب در  

        خواست كتبي مستخدم و ارائه تصوير شناسنامه كودك( تمام صفحات) و مادر( صفحه اول و دوم) و پس از صدور ابلاغ مربوطه

        مستخدم مجز به استفاده از پاس خواهد بود . زمان پاس بايد با هماهنگي واحد مربوطه مشخص و بصورت كتبي به امور اداري

        اعلام شود. زمان استفاده از پاس بايد ثابت باشد

 

 

 

مرخصي استعلاجي

: مستخدم مي تواند در مواقع بيماري و حسب گواهي پزشك معالج از مرخصي استعلاجي (استراحت  

        پزشكي) استفاده نمايد. استفاده از استراحت پزشكي با توجه به نوع پوشش بيمه اي متفاوت مي باشد.

        - خدمات درماني ( كاركنان رسمي) : اين دسته از پرسنل حداكثر تا سقف 4 ماه در سال مجاز به استفاده از مرخصي

        استعلاجي مي باشند. ( بدون احتساب 6 ماه مرخصي معذوريت زايمان مخصوص بانوان ) گواهي هاي استراحت پزشكي صادره

        جهت مستخدم با يد ابتدا به رويت مسئول مريوطه رسيده و از طريق مسئول واحد به مركز ارسال گردد.  گواهي ها پس از تائيد  

        رئيس مركز بهداشت جهت صدور حكم استعلاجي به امور اداري ارسال مي گردد. استراحت پزشكي صادره تا سقف 21 روز توسط  

        پزشك معتمد مركز ( دكتر بهرامي رييس مركز) بررسي و تاييد مي گردد. گواهي بيش از 21 روز جهت بررسي و تائيد به كمسيون

        پزشكي دانشگاه ارسال خواهد شد. در صورتيكه در هر مرحله گواهي پزشكي مورد تاييد قرار نگيرد ؛  جهت مستخدم مرخصي

        استحقاقي منظور مي گردد. مستخدم بايد موضوع استراحت پزشكي خودرا از تاريخ شروع بصورت تلفني به مسئول واحد مربوطه

        اطلاع داده حد اكثر ظرف مدت 3 روز پس از شروع  استعلاجي گواهي مربوطه را به امور اداري مركز ارائه نمايد.

 

       -  تامين اجتماعي ( كاركنان پيماني ، قراردادي و طرحي ): گواهي هاي صادره جهت اين دسته از پرسنل تا سقف 3روز

          توسط مركز بهداشت و ايام مازاد بر 3 روز توسط تامين اجتماعي پرداخت مي گردد. پس از ارائه مرخصي مازاد بر 3 روز،مكاتبه

         اداري لازم از طريق امور اداري با تامين اجتماعي انجام شده و مستخدم بايد بصورت حضوري به تامين اجتماعي مراجعه نمايد.  

         در صورت تاييد استراحت پزشكي صادره توسط كميسيون پزشكي تامين اجتماعي ، حقوق ايام مرخصي ( تقريبا كمتر از دو سوم

         حقوق پرداختي ماهيانه) از طريق تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

 

 

 

 

كمك هزينه مهد كودك

كاركنان زن  ( رسمي – پيماني – خريد خدمت ) كه داراي فرزند زير6 سال مي باشند ؛ تا شش

         سالگي فرزند از كمك هزينه مهد كودك   بر خوردار مي باشند. پس از اتمام 6 ماه مرخصي زايمان با ارائه مدارك زير مي توانند

         تقاضاي برقراري كمك هزينه  را نمايند.

         - درخواست كتبي

        - تصوير شناسنامه مادر صفحات اول و دوم

        - تصوير شناسنامه كودك از تمامي صفحات

 

 

 

 

ماموریت

در مواردي كه مستخدم جهت كار اداري به ماموريتي اعزام مي شود كه بيش از 30 كيلومتر از محل كار

        اصلي فاصله داشته باشد بايد اقدام به اخذ برگه ماموريت بالاي 30 كيلومتر از مسئول مربوطه نمايد. تفاوت ماموریت زير 30

        كيلومتر و بالاي 30 كيلومتر در پرداخت فوق العاده حق ماموريت مي باشد كه به ماموريت هاي بالاي 30 كيلومتر تعلق مي گيرد.

        جهت اعزام به ماموریت؛ مستخدم باید برگه ماموریت را تکمیل نموده و پس از امضاء مسئول مربوطه به ماموریت برود .

        پشت برگه ماموریت باید  ممهور به مهر مقصد باشد. برگه های ماموریت در پایان ماه ضمیمه احکام ماموریت صادره از طریق

       امور اداری گردیده و پس از تایید احکام توسط مسئول مرکزبه امور اداری ارسال می گردند. مسئولین مراکز برای یکبار دربدو

        شروع بکار مستخدم باید برای او به تعداد نیاز ماهیانه و بصورت کتبی  تقاضای صدور حکم ماموریت نمایند.

        نكته : با توجه به اينكه هر نوع پرداختي از قبيل ماموريت يا اضافه كاري به پرسنل مشمول برنامه پزشك خانواده ، از سرجمع

        پرداخت نهايي انها كسر مي گردد لذا وجهي بابت اضافه كاري يا ماموريت به آنان پرداخت نمي شود.

 

 

 

 

 

غیبت

در صورتيكه مستخدم بدون اطلاع در محل خدمتي خود حاضر نگردد ، واحد مربوطه بايد در شروع روز دوم غيبت

          مراتب را بصورت كتبي ( درصورت بعد مسافت و عدم دسترسي بصورت تلفني) به امور اداري مركز اعلام نمايد. مستخدمي كه

          بيش از دو روز غيبت نمايد مجاز به شروع بكار در محل خدمتي نبوده و بايد جهت تعيين تكليف به امور اداري مراجعه نمايد.

          پرونده مستخدميني كه غيبت بيش از 3 روز دارند جهت تصميم گيري به دادگاه رسيدگي به تخلفات كاركنان دانشگاه احاله مي

          گردد.

 

 

ضریب محرومیت

مناطق

ضريب

چورمق – قهورد سفلي – باغچه – گل تپه –عليصدر- شيرين سو- اكنلو

3/5

داق داق آباد – حصار – ايده لو- قباق تپه- كوهين –  ويان - كوريجان

4

مركز بهداشت – مركز شهري يك – مركز شهري دو- بيمارستان امام رضا (ع)

5

 

 

 

 -  مراكز معين : كليه مراكز بهداشتي درماني تابعه داراي مراكز معين مي باشند. وظيفه مركز معين خدمات دهي به بيماران

           و مراجعين در مواقع مرخصي و عدم حضور پزشك و ماما در مركز اصلي مي باشد.لازمست پزشكاني كه در مراكز تك پزشكه

           خدمت مي نمايند در مواقع مرخصي موضوع را با مراكز معين خود نيز هماهنگ نمايند تا مراجعين سر در گم نشوند.

 

 

   

 

 

                                                         

مركز اصلي

مركز معين

مركز اصلي

مركز معين

شهري 2

شهري 1

عليصدر

گل تپه

چورمق

قهورد

داق داق اباد

شهري يك

قهورد

گل تپه

قباق تپه

شهري يك

ايده لو

شهري 2

كوريجان

ويان

كوهين

شهري 1

ويان

شهري 2

حصار

شهري 2

آبمشكين

شيرين سو

باغچه

شيرين سو

 

 

 

 

 

 

 

مرخصي اين دسته از پرسنل قابل انتقال به سال بعد نيست