نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

اوقات شرعی

مشخصات مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده روستایی شهرستان کبودراهنگ در سال 1392
مرکز  ضریب محرومیت منطقه تعداد خانه بهداشت جعمیت  تعداد پزشک مورد نیاز بر حسب جمعیت نوع مرکز   تصاویری از امکانات موجود مرکز
شهری 1 4.5پنجم

10

16065 4 شهری روستایی،بدون بیتوته تصاویر
شهری 2 4.5پنجم

6

12906 3 شهری روستایی،بدون بیتوته تصاویر
شیرین سو 3.5پنجم 12 14278 4 شهری روستایی،شبانه روزی تصاویر
گل تپه 3.5پنجم 11 9568 3 شهری روستایی،شبانه روزی تصاویر
آبمشگین 3.5پنجم 4 4910

1

روستایی،بیتوته  تصاویر
ایده لو 4پنجم 4 3966

1

روستایی،بیتوته  تصاویر
باغچه 3.5پنجم

2

2279

1

روستایی،بیتوته  تصاویر
داق داق آباد 4پنجم

1

4926

1

روستایی،بدون بیتوته تصاویر
حصار 4پنجم 6 6308

2

روستایی،بیتوته  تصاویر
چورمق 3.5پنجم 4 2187

1

روستایی،بیتوته  تصاویر
علیصدر 3.5پنجم 6 4690

1

روستایی،بیتوته  تصاویر
قباق تپه 4پنجم

2

5332

1

روستایی،بدون بیتوته تصاویر
قهورد 3.5پنجم 10 5216 2 روستایی،بیتوته  تصاویر
کوریجان 4پنجم 3 4965

1

روستایی،بیتوته  تصاویر
کوهین 4پنجم 9 9485

2

روستایی،بیتوته  تصاویر
ویان 4پنجم

2

4614

1

روستایی،بدون بیتوته تصاویر
             

   دانلود : ghabagh.pdf           حجم فایل 441 KB